• Velkommen til System Accounting ApS

  System Accounting ApS hjæl­per din virk­som­hed med at holde styr på dit bog­holderi, så du kan holde styr på din virk­som­hed og kon­cen­trere dig om vækst og ud­vik­ling.

   

  Vi arbej­der på free­lance-basis, så du slipper for de øko­no­mi­ske per­so­nale­for­pligt­elser, der er for­bund­et med nor­male an­sæt­tel­ses­for­hold.

   

  Kontakt os for et til­bud, der pas­ser til netop dine behov.

 • Vores services

  • Vej­led­ning og hjælp med op­start af ny virk­som­hed

  • Bog­før­ing

  • Moms­angiv­else

  • Løn­ad­mi­ni­stra­tion

  • Debi­tor/kre­ditor­styr­ing

  • Ud­arbejd­else af bud­get­ter

  • Ud­arbejd­else af års­rap­por­ter

  • Opsæt­ning af com­pu­ter/ser­ver hard­ware

  • In­stal­la­tion og con­fi­gu­ra­tion af soft­ware

 • Om os

  Vi har mere end 12 års erfar­ing inden­for øko­no­mi med spe­ciale i revi­sion og sel­skabs­ad­mi­ni­stra­tion og vi har der­for den viden der skal til for at hjælpe dig med dine øko­no­mi­ske op­gav­er og kon­tak­ten til de of­fent­lige myn­dig­hed­er.

   

  Vi har også stor er­far­ing med IT med hoved­ans­var for flere virk­som­hed­ers com­put­er­sys­tem­er inden­for både hard­ware og soft­ware.